Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania z siedzibą w Łodzi jest uczelnią niepaństwową funkcjonującą w oparciu o ustawę o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 r. (Dz.U. Nr 65 poz. 385 z późniejszymi zmianami) na podstawie decyzji MEN z dnia 19 grudnia 1994 r. Nr DNS 3-0145/TBM/362/94 (wraz z późniejszymi zmianami).

Organem założycielskim Uczelni jest Stowarzyszenie Oświatowców Polskich. Uczelnia ma charakter szkoły społecznej i działa na zasadzie instytucji non-profit. Oznacza to, że wszystkie nadwyżki finansowe przeznaczane są na dalszy rozwój uczelni.
Misją naszą jest być wyższą uczelnią przyjazną studentowi, oferującą nowoczesne wykształcenie o jak najwyższej jakości w dziedzinie nauk ekonomicznych, społecznych i innych nauk rozwijających oraz doskonalących umiejętności potrzebne w pracy zawodowej.


Reputacja uczelni opiera się na respektowaniu wartości akademickich:
- Otwartości i wiarygodności wobec studentów i pracowników
- Wysokiej jakości kształcenia i prowadzenia badań naukowych
- Społecznej odpowiedzialności

Misję realizujemy przy udziale odpowiednio dobranej kadry naukowo-dydaktycznej. Jej trzon stanowią wieloletni pracownicy naukowi o uznanej pozycji w kraju i na świecie.
Wyposażamy naszych studentów nie tylko w wiedzę specjalistyczną umożliwiającą sprawne i elastyczne działanie w nowoczesnej gospodarce, ale także rozwijamy u nich wrażliwość na społeczne aspekty gospodarki rynkowej. Wskazujemy na potrzebę utrzymania równowagi pomiędzy skutecznością, a wartościami ogólnoludzkimi, równowagi pomiędzy techno a humanum.


Absolwent naszej Uczelni to nie tylko skuteczny rynkowo działacz gospodarczy, ale człowiek w pełni wrażliwy na trudne i skomplikowane problemy współczesnego świata, otwarty i tolerancyjny, wspomagający swą wiedzą i doświadczeniem wszystkich tych, którzy mogą być jego partnerami.
Pragniemy, aby dyplom naszej Uczelni stanowił nieprzemijającą wartość, był powodem do dumy i satysfakcji nie tylko w dniu ukończenia studiów, ale i w przyszłości. Przedmiotem naszej troski jest również i to, aby studenci czuli się jak "u siebie", aby relacje między kadrą dydaktyczną, pracownikami administracyjnymi Uczelni oraz studentami oparte były na otwartości, wzajemnym szacunku i zrozumieniu.


Pozostajemy w przekonaniu, że wyposażamy studentów w wiedzę, która umożliwi im zdobycie lepszych miejsc pracy oraz że zapewniamy im dostęp do narzędzi, dzięki którym mogą się rozwijać w wybranym przez siebie kierunku. Wielu z nich weźmie czynny udział w procesie dalszej transformacji zarówno lokalnej, łódzkiej gospodarki, jak i ogólnokrajowej. Podstawą takiego przekonania jest wysoka aktywność badawcza nauczycieli akademickich i intensywność procesu kształcenia kadry naukowej, która przekazuje swoją wiedzę studentom.


designed by kopFer